Fraude bij de Amerikaanse Presidentsverkiezingen: Feit of Fictie?

Over de juridische nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020

Tekst door: Jasper Baas

LEES VERDER

Inleiding

Na de veelbesproken Amerikaanse presidentsverkiezingen van afgelopen 6 november is het duidelijk geworden dat de democraat Joe Biden zichzelf binnenkort de nieuwe president van de Verenigde Staten mag noemen. Zijn tegenstander, de huidige Amerikaanse president Donald Trump, stelt echter dat er gefraudeerd is tijdens de verkiezingen. Er zou gefraudeerd zijn met het tellen van de stemmen en met het per post stemmen. De 45e president van de Verenigde Staten deelt via twitter dat ‘de democraten de verkiezingen proberen te stelen’.1

Deze tweets zijn door Twitter als mogelijk misleidend aangemerkt. Desondanks blijft Trump volhouden dat er fraude is gepleegd en dat de verkiezingsinfrastructuur in de VS op het niveau van een ‘derdewereldland’ staat.2

Mocht er daadwerkelijk fraude zijn gepleegd met het tellen van de stemmen, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Dit ondermijnt immers het hele idee van een democratische rechtsstaat. Echter, waarop baseert het juridisch team van Donald Trump deze claims? Heeft het juridisch spektakel wat zich nu in Amerika afspeelt überhaupt enige kans van slagen? In dit artikel wordt de rechtsbasis van deze claims onderzocht. Allereerst wordt er een korte uitleg gegeven van het Amerikaanse rechtssysteem. Vervolgens wordt er gekeken naar wat voor juridische procedures het juridische team van Trump voert en heeft gevoerd. Als laatste wordt gekeken of de uitlatingen over fraude en het ‘stelen van de verkiezingen door de democraten’ op enige juridische onderbouwing kunnen rekenen. Dit alles mondt uit in een conclusie omtrent de kans dat Donald Trump toch weer tot president van de Verenigde Staten zal worden verkozen.

Kort overzicht van Amerikaans recht

Om de verschillende soorten rechtszaken die zijn gevoerd door het campagneteam van Donald Trump beter te begrijpen volgt eerst een kort overzicht van het Amerikaanse rechtssysteem.
In het Amerikaanse rechtssysteem heb je twee niveaus: het federale rechtssysteem en de statelijke rechtssystemen. De VS is opgedeeld in vijftig staten met ieder een aanzienlijke mate van onafhankelijkheid. Dit zorgt ervoor dat iedere staat een  eigen rechtssysteem heeft met zijn eigen regels. In principe is het zo dat federale rechtbanken juridische kwesties behandelen die uit federaal recht ontstaan, terwijl statelijke rechtbanken kwesties behandelen die voortvloeien uit het statelijk recht. Pas als statelijke wetten en regels een conflict opleveren met hogere federale regels, heeft het federale recht voorrang.

Het Amerikaanse federale rechtssysteem heeft drie niveaus van rechtspraak: het niveau van de districtsrechtbanken (de ‘district courts’), het tussenliggende hoven van beroep (de ‘United States Courts of Appeals’) en het hoogste niveau: het Amerikaanse hooggerechtshof, beter bekend als het ‘Supreme Court of the United States’. Op het hoogste niveau van het Amerikaanse federale rechtssysteem zijn alle uitspraken bindend voor alle lagere federale rechtbanken. Op statelijk niveau is dit vaak hetzelfde.

Om bij het Amerikaanse Hooggerechtshof te komen moet men dus eerst langs de lagere federale rechtbanken. Deze negenkoppige rechterlijke instantie behandelt maar een bepaald aantal zaken per jaar. Slechts de zaken met de grootste constitutionele of wettelijke gevolgen worden behandeld, aangevuld met zaken waar lagere rechtbanken het niet eens konden worden over de wettelijke interpretatie.3

Onderzoek

Trump heeft verschillende claims gemaakt omtrent de verkiezingsuitslagen. Zo heeft hij gezegd dat het stemmen per post, dit jaar een veel gebruikte optie door de coronacrisis, onconstitutioneel is. Verder eist hij dat er in bepaalde zogenaamde ‘battleground states’ een hertelling van de stemmen plaatsvindt. Volgens zijn juridisch team zal dit er namelijk voor zorgen dat hij aan het benodigde aantal kiesmannen komt voor zijn herverkiezing als president. Om te onderzoeken of deze claims op enige waarheid berusten, worden uit deze ‘battleground states’ verschillende rechtszaken geanalyseerd.

Georgia

Een voorbeeld hiervan is een rechtszaak die op 3 november 2020 aanhangig werd gemaakt in Georgia, een staat waarin Joe Biden won met 49,5% van de stemmen, tegenover de 49,3% van Donald Trump.4 De staat is goed voor 16 kiesmannen. De Trump-campagne diende daar namelijk op 3 november 2020 een aanklacht in tegen de Raad van Verkiezingen van een district in Georgia. Deze Raad van Verkiezingen werd ervan beschuldigd dat zij stembiljetten niet veilig hadden opgeslagen en dat zij stembiljetten accepteerden die na de deadline werden ingeleverd. Dit was gebaseerd op een ooggetuigenverklaring waarin werd gesteld dat de getuige zag hoe er stembiljetten na de deadline werden geaccepteerd en werden vermengd met eerder ingeleverde stembiljetten, waardoor zij moeilijker te traceren zouden zijn.5
Op 5 november werd echter al door de rechtbank geoordeeld dat er geen enkel bewijs was dat er stembiljetten na de wettelijke deadline waren ingeleverd. Daarnaast zou er ook geen bewijs zijn voor de bewering dat de raad van verkiezingen zich niet aan de wet had gehouden omtrent het opslaan van de stembiljetten.6
Op 10 november 2020 diende Republikeins afgevaardigde Doug Collins namens de Trump-campagne het verzoek in dat ieder stembiljet nog eens grondig werd nagelopen op mogelijke onregelmatigheden. De stemmen werden met de hand opnieuw geteld en nagelopen. Na deze controle bleek dat Joe Biden nog steeds de winnaar was in de staat Georgia; de marge was echter wel iets gekrompen.7 Dit was genoeg reden voor de Trump-campagne om op 21 november een digitale hertelling te vorderen.8 De uitslag hiervan is nog niet officieel bekend gemaakt.

Pennsylvania

Een andere staat waarin de Trump-campagne harde juridische strijd voert is Pennsylvania, goed voor 20 kiesmannen. Joe Biden won hier met 50% van de stemmen, tegenover de 48,8% van Donald Trump.9 Een van de belangrijkste rechtszaken die in deze staat is gevoerd in het kader van de verkiezingen is Kelly v. Pennsylvania.
Op 21 november 2020 diende Mike Kelly, Republikeins afgevaardigde van de staat Pennsylvania, een rechtszaak in bij de Pennsylvania Commonwealth Court. Dit is de laagste rechtbank in die staat. In deze zaak werd een verklaring gevorderd dat het universele recht om per post te stemmen in conflict was met de grondwet van Pennsylvania en dat de stemmen die per post waren uitgebracht niet mee mochten tellen bij de uitkomst van de verkiezingen.10 Dit zou betekenen dat 2,5 miljoen uitgebrachte stemmen per post ongeldig zouden worden verklaard. Op 25 november 2020 werd geoordeeld dat in afwachting van een hoorzitting op 27 november 2020 het onderzoek naar de resultaten moest stoppen.11 De zaak zou verder worden behandeld door het hooggerechtshof van Pennsylvania.
Op 28 november 2020 kreeg de Trump-campagne een harde tegenslag te verwerken. Het hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelde namelijk dat de stemmen die per post waren uitgebracht niet in conflict waren met de grondwet van de staat. De wet uit 2019 die het per post stemmen mogelijk maakt werd unaniem rechtsgeldig bevonden door de leden van het gerechtshof van de staat.12

Een andere belangrijke rechtszaak die is gevoerd over het per post stemmen is The Republican Party of Pennsylvania v. Boockvar. Dit is een rechtszaak die ging over de grondwettelijkheid van het verlengen van de deadline voor het inleveren van poststemmen. Deze zaak begon bij de Pennsylvania Commonwealth Court, de laagste statelijke rechtbank van Pennsylvania. Hier oordeelde de rechter dat de staatssecretaris van de staat, Kathy Boockvar, de deadline voor poststemmen in strijd met de grondwet van de staat had verlengd.13 Deze zaak werd vervolgens in hoger beroep behandeld en werd zelfs aanhangig gemaakt bij de Supreme Court of Pennsylvania, de hoogste rechterlijke instantie van de staat. Omdat de zaak mogelijk grote constitutionele gevolgen kon hebben, verzochten zowel de Democratische als de Republikeinse partijen dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten de zaak zou behandelen. Hieruit volgde dat het verlengen van de termijn inderdaad een conflict zou kunnen opleveren met de federale grondwet, maar dat er op dat moment simpelweg niet genoeg tijd was om hierover een bindende uitspraak te doen. Samuel Alito, rechter in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, oordeelde dat de stemmen die na de gegeven termijn waren ontvangen apart moesten worden geteld.14 Dit had echter geen gevolgen voor de verkiezingsuitslagen.

‘Op 5 november werd echter al door de rechtbank geoordeeld dat er geen enkel bewijs was dat er stembiljetten na de wettelijke deadline waren ingeleverd.’

‘In Arizona heeft de Trump-campagne ook geprobeerd stemmen te winnen door middel van juridische procedures.’

‘Ook de zogenaamde massale fraude wordt door geen enkele gerechtelijke instantie bewezen geacht.’

Arizona

In Arizona heeft de Trump-campagne ook geprobeerd stemmen te winnen door middel van juridische procedures. Op 7 november 2020 begon de Trump-campagne een rechtszaak tegen Democratisch staatssecretaris van Arizona, Katie Hobbs. Zij werd ervan beschuldigd dat zij stembiljetten met uiterlijke onregelmatigheden in strijd met de wet heeft uitgesloten. Uiterlijke onregelmatigheden worden beschreven als “inktvlekken, verdwaalde markeringen en andere onregelmatigheden”.15 Dit soort onregelmatigheden zouden door machines die stemmen tellen kunnen worden aangemerkt als meerdere uitgebrachte stemmen. Het campagneteam vorderde dat al dit soort stembiljetten zouden worden herzien en herteld. Ook zouden ze hebben gevorderd dat het verdere tellen van stemmen en het publiceren van resultaten zou worden gestopt.16
Op 13 november 2020 deelden de advocaten van de Trump-campagne mee dat ze de rechtszaak lieten vallen. De verdeling van stemmen in de staat Arizona zou een gerechtelijke beslissing overbodig hebben gemaakt.17

Wisconsin

In de staat Wisconsin hebben president Donald Trump en zijn vicepresident Mike Pence op 18 november 2020 een verzoekschrift aan de verkiezingscommissie gestuurd. Hierin stellen zij dat er meerdere fouten zijn gemaakt en dat er fraude is gepleegd tijdens de verkiezingen in Wisconsin.18 Vervolgens heeft de Trump-campagne drie miljoen dollar aan deze commissie overgemaakt om het hertellen van de stemmen te financieren. Deze hertelling is op 19 november begonnen en moet uiterlijk 1 december klaar zijn.19 De staat Wisconsin is goed voor tien kiesmannen. Joe Biden heeft de staat met 49,6% van de stemmen gewonnen, tegenover de 48,9% voor Donald Trump.

Conclusie

Hoewel er door het campagneteam van Donald Trump een harde juridische strijd wordt gestreden, kan men concluderen dat er geen grote successen zijn geboekt. De voornoemde      rechtszaken dienen om een illustratie te geven over hoe de verschillende uitlatingen van Donald Trump zijn afgelopen. In de staten waar de uitslag het dichtst bij elkaar lag zijn hertellingen gevorderd, geen van welke hebben geleid tot een overwinning voor Donald Trump. Ook de zogenaamde massale fraude wordt door geen enkele gerechtelijke instantie bewezen geacht.

Geconcludeerd kan worden dat de uitlatingen over fraude en het ‘stelen van de verkiezingen’ van de huidige president van de Verenigde Staten grotendeels fictie zijn; in ieder geval in de ogen van de rechters die deze zaken hebben behandeld.

Jasper Baas (23) rondt dit jaar zijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht af. Zijn interesses liggen bij digitale ontwikkelingen, mededingingsrecht en Europees recht. Naast zijn studie maakt Jasper veel muziek. Woef!

Reageren op dit artikel?
Dat kan door een mail te sturen naar: juncto@jsvu.nl

Voetnoten

1: T. Sonnemaker, ‘Twitter labelt opnieuw een tweet van Trump over briefstemmen als ‘misleidend’’, Business Insider, 3 nov. 2020.

2: Redactie, ‘Trump bereid Witte Huis te verlaten ‘als ik verloren heb’’, Financieel Dagblad 27 nov. 2020.

3:Northwestern University, ‘Introduction to the American Legal System’, the raadplegen via: https://www.law.northwestern.edu/student-life/student-services/orientation/documents/Orientation-Reading-Slocum-Ch_022.pdf (Geraadpleegd op 17 november 2020).

4: ‘Georgia Election Results 2020’, NBC News, te raadplegen via: https://www.nbcnews.com/politics/2020-elections/georgia-results (geraadpleegd op 22 november 2020)

5: V. R. Russo, Chatham County Superior Court, “in reinforcement of election laws and securing ballots cast of received after 7:00 P.M.”, Atlanta 2020.

6: Superiour Court of Chatham County, ‘Order on petition to command enforcement laws’, te raadplegen via: https://www.wsav.com/wp-content/uploads/sites/75/2020/11/Order-On-Petition-To-Command-Enforcement-Of-Election-Laws-2.pdf (geraadpleegd op 24 november 2020).

7: B. Reffensperger (Staatssecretaris van de staat Georgia), ‘Historic first statewide audit of paper ballots upholds result of presidential race’, te raadplegen via:

https://sos.ga.gov/index.php/elections/historic_first_statewide_audit_of_paper_ballots_upholds_result_of_presidential_race (geraadpleegd op 24 november 2020).

8: S. Fowler, ‘Trump Requests Georgia Recount, Meaning 5 Million Votes Will Be Tabulated A Third Time’, te raadplegen via: https://www.npr.org/sections/biden-transition-updates/2020/11/22/937739336/trump-requests-georgia-recount-meaning-5-million-votes-will-be-tabulated-a-3rd-t?t=1606727721902 (geraadpleegd op 24 november 2020).

9: ‘Pennsylvania Election Results 2020’, NBC News, te raadplegen via: https://www.nbcnews.com/politics/2020-elections/pennsylvania-results (geraadpleegd op 26 november 2020)

10: Commonwealth Court of Pennsylvania, ‘Complaint for declaratory and injunctive relief’, te raadplegen via: https://www.democracydocket.com/wp-content/uploads/sites/45/2020/11/2020-11-21-Kelly-v.-Commonwealth-Complaint-620MD20-PFR.pdf (geraadpleegd op 28 november 2020).

11: Commonwealth Court of Pennsylvania, ‘Order of P. A. McCullough’, te raadplegen via: https://electionlawblog.org/wp-content/uploads/kelly-order.pdf (geraadpleegd op 28 november 2020).

12: Redactie, ‘Opnieuw tegenslag voor Trump: Hooggerechtshof Pennsylvania verwerpt rechtszaak’, Volkskrant 29 november 2020.

13: Commonwealth Court of Pennsylvania, ‘Order of M. H. Leavitt’ (voorzittende rechter), te raadplegen via: https://www.pacourts.us/assets/files/setting-7739/file-10440.pdf?cb=aa5ec4 (geraadpleegd op 28 november 2020).

14: Republican Party of Pennsylvania v. Kathy Broockvar, Secretary of Pennsylvania, et al., 592 U.S. 542 (2020)

15: B. W. Johnson, E. H. Spencer, “Verified complaint (Expedited Election Matter)”, te raadplegen via: https://www.democracydocket.com/wp-content/uploads/sites/45/2020/11/Verified-Complaint-with-attachments.pdf (geraadpleegd op 28 november 2020).

16: Ibid.

17: K. Langhofer, T. Basile, “Notice of Partial Mootness (Before the Hon. D. Kiley)” , te raadplegen via: https://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/11/13/noticeofpartialmootness.pdf (geraadpleegd op 28 november 2020).

18: D. J. Trump, M. R. Pence, verzoekschrift tot hertellen stemmen Wisconsin, te raadplegen via: https://elections.wi.gov/sites/elections.wi.gov/files/2020-11/Trump%20Campaign%20Recount%20Petition.pdf (geraadpleegd op 28 november 2020).

19: Wisconsin Elections Commission, ‘WEC Receives Petition for Partial Recount; Recount to be Ordered Thursday’, te raadplegen via: https://elections.wi.gov/node/7249 (geraadpleegd op 28 november 2020).

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up